DIT waterskie
 
DIT waterhuis
 
DIT weekend

Algemene voorwaarden

Preambule

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Djoj in Travel als onderdeel van Djoj BV.

Djoj in Travel dient als een laagdrempelig platform waar adverteerders advertenties kunnen plaatsen en waar gebruikers advertenties kunnen bekijken. Djoj in Travel handelt enkel als tussenpersoon tussen de adverteerder en gebruiker en is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen gebruikers en adverteerders die ontstaan via het gebruik van de website van Djoj in Travel. Zowel de adverteerder als de gebruiker, vrijwaart Djoj in Travel van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.

 

Artikel 1 Definities

1.1 Djoj BV handelend onder de naam Djoj in Travel, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder Djoj BV.

1.2 Gebruiker: een natuurlijk of rechtspersoon die via de website van Djoj in Travel advertenties van een adverteerder kan bekijken en uitdraaien.

1.3 Adverteerder: een natuurlijk of rechtspersoon die op de website van Djoj in Travel een advertentie plaatst.

1.4 Website van Djoj in Travel: www.djojintravel.nl.

1.5 Advertentie: een via de website van Djoj in Travel onder de aandacht gebracht product of dienst.

 

 Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De adverteerder kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Djoj in Travel deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Djoj in Travel en de adverteerder.

2.3 De eventueel door de Adverteerder gehanteerde inkoop voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Djoj in Travel.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.6 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Djoj in Travel op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Djoj in Travel kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Djoj in Travel is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

2.7 Djoj in Travel behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Djoj in Travel overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de adverteerder hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de adverteerder vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

 

 

Artikel 3 Prijzen

3.1 De door Djoj in Travel gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

3.2 Alle door Djoj in Travel gedane opgaven van specificaties en/of andere aanduidingen van diensten zijn met zorg gedaan. Djoj in Travel kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.

 

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand, door (online) betaling van de adverteerder voor het advertentie product en nadat de inhoud van de advertentie door Djoj in Travel is goed bevonden en de advertentie door Djoj in Travel wordt gepubliceerd op de Website (de status published krijgt).

4.2 Djoj in Travel behoudt zich ieder recht voor om een advertentie niet op haar site te plaatsen. De adverteerder krijgt hier bericht van en de mogelijkheid om de advertentie aan te passen.

4.3 Wanneer een advertentie geweigerd wordt (ook na eventuele aanpassing) voor af aan de publicatie wordt de overeenkomst ontbonden en zal er geen restitutie plaats vinden van de door de adverteerder betaalde prijs.

4.4  Djoj in Travel biedt de adverteerder de mogelijkheid om de advertentie, de afbeeldingen en de periode (van de geboden dienst van de adverteerder) na publicatie aan te passen. Op het aanpassen van reeds gepubliceerde advertenties geldt eveneens dat Djoj in Travel zich ieder recht voorbehoud om de aangepaste advertentie niet meer op haar site toe te laten. In deze situatie zal Djoj de advertentie offline plaatsen, de adverteerder krijgt de mogelijkheid om de advertentie aan te passen en vervolgens kan de advertentie na goedkeuring van Djoj in Travel weer op de Website gepubliceerd worden. Er zal geen enkele compensatie plaats vinden i.v.m. het offline zijn van de advertentie. Wordt de (gewijzigde) advertentie definitief door Djoj in travel geweigerd, dan vindt er geen enkele compensatie plaats. 

4.5 De advertentieperiode, het aantal beschikbare karkaters van de advertentietekst en het aantal mogelijk te plaatsen afbeeldingen is afhankelijk van het gekozen advertentie product.

4.6 Na afloop van de overeenkomst ontvangt de adverteerder een herinnering per e-mail, waarin wordt gemeld dat de advertentie binnen korte tijd van de website verwijderd zal worden. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om de advertentie te verlengen.

4.7 Djoj in Travel is uitdrukkelijk geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen gebruikers en adverteerders die ontstaan via het gebruik van de website van Djoj in Travel.

4.8 Indien Djoj in Travel niet alle verzochte gegevens van de adverteerder ter hand gesteld krijgt, die Djoj in Travel nodig acht voor het uitvoeren van de overeenkomst, staat het Djoj in Travel vrij om naar eigen inzicht te oordelen om de te verrichten overeenkomst uit te voeren of te weigeren.

 4.9 Indien Djoj in Travel besluit de overeenkomst ten uitvoer te brengen, ondanks het feit dat de adverteerder niet alle verzochte gegevens verstrekt heeft aan Djoj in Travel, betaalt de adverteerder een vergoeding aan Djoj in Travel voor de extra werkzaamheden die deze tekortkoming oplevert. Dit geschiedt op basis van de door Djoj in Travel gehanteerde tarieven.

 

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 De inhoud van de Website van Djoj in Travel, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Djoj in Travel en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Djoj in Travel.

5.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Djoj in Travel ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Djoj in Travel.

5.3 De door de adverteerder geplaatste afbeeldingen en teksten op de website van Djoj in Travel blijven eigendom van de adverteerder.

 

Artikel 6 Verplichtingen Adverteerder

 6.1 Door het plaatsen van een advertentie geeft de adverteerder Djoj in Travel toestemming de informatie over de betreffende korting te plaatsen op of te verspreiden op de website van Djoj in Travel en eveneens informatie over de adverteerder te openbaren aan gebruikers.

6.2 De adverteerder dient zorg te dragen dat alle informatie waar Djoj in Travel om verzoekt voor het aanmaken van een overeenkomst volledig, juist en actueel is.

6.3 De adverteerder dient eventuele wijzigingen in zijn gegevens direct aan Djoj in Travel te melden.

6.4 Indien Djoj in Travel aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk is ontstaan doordat de adverteerder verkeerde gegevens aan Djoj in Travel heeft verstrekt is de adverteerder er toe gehouden Djoj in Travel te compenseren voor de geleden schade.

6.5 De adverteerder dient Djoj in Travel tijdig op de hoogte stellen indien een op een advertentie aangeboden product/dienst niet meer beschikbaar is. De adverteerder dient deze advertentie dan direct te verwijderen van de website van Djoj in Travel.

6.6 Indien Djoj in Travel via een gebruiker informatie verkrijgt die er toe strekt dat de adverteerder de door hem aangeboden advertenties niet accepteert of op enige andere wijze niet ten gunste van de gebruiker toepast heeft Djoj in Travel het recht om de betreffende advertentie van de website te verwijderen.

6.7 Djoj in Travel heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen een adverteerder geen overeenkomst te verlenen. Tevens is Djoj in Travel gerechtigd de overeenkomst van de adverteerder te ontbinden indien de adverteerder zich niet houdt aan door Djoj in Travel verstrekte aanwijzingen of indien de adverteerder zich niet gedraagt conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen.

6.8 De overeenkomst van de Adverteerder kan niet overgaan op een andere natuurlijke- of rechtspersoon, tenzij Djoj in Travel hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

6.9 De adverteerder dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de adverteerder deze verplichting niet nakomt, is Djoj in Travel gerechtigd de overeenkomst van de adverteerder op te schorten of te beëindigen, zonder dat Djoj in Travel daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de adverteerder.

6.10 De adverteerder dient nimmer advertenties te plaatsen waarvan de adverteerder zich op grond van de wet, verkeersopvatting of goede zeden dient te onthouden.

6.11 Djoj in Travel is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventueel door de adverteerder gedane ongepaste/aanstootgevende/onethische/racistische etc. mededelingen op enig onderdeel van de website van Djoj in Travel. Djoj in Travel behoudt het recht voor om deze mededelingen te verwijderen van de website.

6.12 De adverteerder dient eveneens in overeenstemming te handelen met de door Djoj in Travel neergelegde regels en overige aanwijzingen die niet in deze voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere wijze aan de adverteerder wordt medegedeeld.

6.13 De adverteerder dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website van Djoj in Travel.

 

 

Artikel 7 Annulering

7.1 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan de Adverteerder deze uitsluitend schriftelijk annuleren.

7.2 Indien de adverteerder de overeenkomst om welke reden dan ook annuleert en de advertentie is nog niet gepubliceerd, is de Adverteerder aan Djoj in Travel annuleringskosten ten bedrage van 100% van het betaalde bedrag verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren.

7.3 Bij annulering na publicatie op de website vindt geen restitutie plaats van de door Adverteerder gedane betalingen. Na schriftelijke bevestiging hiervan, zal Djoj in Travel de advertentie van de website verwijderen.

 

 

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1 De adverteerder kan enkel via iDeal betalen.

8.2 Indien door toedoen van de adverteerder, Djoj in Travel niet tijdig de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen ontvangt, is Djoj in Travel gerechtigd de dienstverlening aan de adverteerder te staken.

 

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 Djoj in Travel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de adverteerder indien Djoj in Travel daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Djoj in Travel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is zowel de adverteerder als Djoj in Travel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1 Djoj in Travel functioneert als een platform en biedt slechts technische ondersteuning aan adverteerders die via Djoj in Travel gebruikers willen benaderen. Djoj in Travel is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een gebruiker en een adverteerder. Wanneer afspraken tussen een gebruiker en een adverteerder niet worden nageleefd door één van de partijen dan kan Djoj in Travel hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. De adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen die bij het sluiten van een overeenkomst van toepassing zijn.

10.2 De aansprakelijkheid van Djoj in Travel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Djoj in Travel een advertentie van een adverteerder niet naar behoren weergeeft. De adverteerder dient dan Djoj in Travel onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stellen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Djoj in Travel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

10.3 Djoj in Travel is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven gegevens op de website van Djoj in Travel.

10.4 Mocht Djoj in Travel aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van Djoj in Travel beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder voor een advertentie heeft betaald in de betreffende periode dat de tot aansprakelijkheid leidende gedraging plaatsvond.

10.5 Eventuele aanspraken van de adverteerder op schadevergoeding jegens Djoj in Travel kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de adverteerder heeft geleden door toedoen van een door de Djoj in Travel geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Djoj in Travel, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

10.6 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Djoj in Travel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Djoj in Travel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.7 De adverteerder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van (data)gegevens, de adverteerder vrijwaart Djoj in Travel van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van (data)gegevens.

10.8 Djoj in Travel is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.9 Indien via de website Djoj in Travel wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden is Djoj in Travel op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website.

10.10 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in punt 10.9 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende website van toepassing.

10.11 Djoj in Travel behoudt het recht om adverteerders uit te sluiten van elk gebruik van de website van Djoj in Travel indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of deze algemene voorwaarden.

10.12 Bij een uitsluiting zoals aangegeven onder punt 10.11 heeft Djoj in Travel het recht om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

10.13 Djoj in Travel is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de adverteerder verschuldigd te zijn.

10.14 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Djoj in Travel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Djoj in Travel is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht & geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Djoj in Travel partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De adverteerder en Djoj in Travel zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven is in eerste aanleg de kantonrechter te Rotterdam bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Djoj in Travel en de adverteerder.

Zoeken
Zoeken
Nieuwsbrief
Centrum Djoj